mobillogo_80x600s

Gör din strategi genomförbar.
Vi gör den visuell, digital och prioriterad
Next Generation Strategy

Krisplan för ett Strategiskt Ledarskap

Ledarskapet i de flesta organisationer utsätts just nu för kraftiga prövningar till följd av den globala krisen med COVID-19.
Vi möjliggör ett strategiskt ledarskap genom att visualisera en organisations krisplan.
Planen är den visuella överblicken där varje åtgärdspunkt stödjs av ett antal sammanhängande åtgärder som är validerade och uppföljda.

Planen delas på Microsoft SharePoint och samarbete via Microsoft Teams möjliggör ett distribuerat arbetssätt.

Visual Strategy garanterar resultat av vald strategi

Utmaningen alla verksamheter står inför är att överbrygga gapet mellan en strategisk formulering till ett framgångsrikt genomförande.
Vi utvecklar din formulering till en visuellt sammanhängande förmågebaserad strategisk plan, som leder till efterfrågade effekter.

Visualisera det som skall göras

Det visuella språket och grafiken gör färdplanen!
Vilka utmaningar står verksamheten inför?

Utmana det tillstånd du vill uppnå för att nå önskat resultat. En framgångsrik strategi är en färdplan med ett enkelt och tydligt språk som beskriver de steg som skall tas för att uppnå verksamhets unika position. Acceptera inte otydligt språk eller floskler - vi leder dig till framgång!


Kontinuerlig tillväxtstrategi
Identifiera era distinkta förmågor
som levererar kundvärde

Identifiera era distinkta förmågor

Samspelet mellan de kritiskt utvalda förmågorna levererar tillsammans helheten av det strategiska direktivet.

Samverkan av förmågorna stärker varandra i matchningen på det som ska göras, tillsammans med valda tjänster och produkter.

En sammansatt strategi i en visuell plan med kritiskt utvalda aktiviteter kopplade med de kritiskt utvalda förmågorna skapar kartan som visar hur det ska göras, var man ska agera för att nå framgång.

Vi representerar det visuella i tre utvalda bilder med syfte på kommunikation och ett genomförande av vald strategi.

Erbjudandet

Vår ansats är förmågebaserat genomförande av strategi som bygger på vår visuella metod och digitala teknologi med följande tre steg:

1. Förmågedefinition och prioritering
Gemensamt definiera och prioritera verksamhetsförmågor som krävs för att uppnå övergripande mål.

2. Aktivitetsplan för förmågor
Definiera och prioritera de kritiska initiativ som krävs för att bygga förmågorna.

3. Genomförande
Genomförandeplan i SharePoint med koppling till organisationens styrinstrument.
 

Baserad på praktisk erfarenhet och vetenskap

Vår strategimodell bygger på kunskap och forskning från de mest respekterade institutionerna och företagen

Beprövad modell och metod

Vår modell och metod som vi har utvecklat bygger på mångårig erfarenhet från den amerikanska industrin och med samarbete från de mest framstående institutionerna i USA och Sverige.
Vår strategiska modell är generisk vilket gör att det går att tillämpa den på alla typer av strategi, fokus ligger på görandet ”doing things” med ett vasst IT-stöd. Vårt erbjudande ligger i att visualisera den strategiska spelplanen för att leverera resultat.

Metodiken

För att kunna nå framgång krävs att alla vet vad vi vill uppnå och vad vi behöver koncentrera oss på. Vi kallar det för slutmål och fokus i vår modell. Därefter går vi vidare med att identifiera vad som måste göras rent konkret för att nå slutmålet, vilket vi kallar för aktiviteter. Planen ritas på ett intuitivt sätt där verksamhetens kritiska rmågor kopplas samman med aktiviteter. Vi kan då analysera vad som ger mest effekt och fatta beslut på vad som bör prioriteras.

Vårt långtidsminne är en viktig komponent i definitionen av en strategi.
Till skillnad från vårt korttidsminne som hanterar att-göra-listor för dagen, så är långtidsminnet bäraren av det vi skall uppnå,t.ex. en förändring med en strategi.
 Till bloggen »